На лов за забавления и знания

ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА.

Играта „На лов за забавления и знания“ се организира и провежда от „Теленор България“ ЕАД („Организаторът“). Участниците в Играта са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес http://ottebzavisi.net/. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес http://ottebzavisi.net/.

ВАЖНО: Apple не е спонсор, нито участва по какъвто и да е начин в настоящата игра.

ВАЖНО: Google не е спонсор, нито участва по какъвто и да е начин в настоящата игра.

РАЗДЕЛ 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта представлява онлайн викторина и се състои от две части – “На лов за забавления и знания“ и томбола. Играта се провежда единствено в Интернет с помощта на мобилното приложение Digital Scouts (наричано по-нататък в настоящите Общи условия „Приложение/-то“). Печелившите от томболата ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус на 22 октомври 2020 г. и известени в Приложението.

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Първата фаза на Играта “На лов за забавления и знания“ ще се проведе на 17 октомври 2020 г. в рамките на един ден: от 00.00 часа ЕЕТ до 23.59 часа ЕЕТ на същата дата. („Период на Играта“).

РАЗДЕЛ 4: ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Играта има право да участва всеки, регистрирал се за участие в нея чрез мобилното приложение Digital Scouts („Участник“).

В случай че Участниците, които са спечелили награда в Играта, са непълнолетни, те ще могат да получат своята награда чрез свой законен представител, който при получаването на наградата следва да представи документ за самоличност, чрез който да се легитимира.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог или покупка от страна на участниците.

РАЗДЕЛ 5: МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Играта се провежда единствено онлайн, в Приложението.

Играта се състои от три етапа, като след успешно завършен етап участниците получават потвърждение за това в Приложението. По време на отделните етапи участниците следва да отговорят правилно на въпроси, свързани с безопасното сърфиране в Интернет. След успешно преминат първи етап на Играта Участникът влиза автоматично в тегленето на томбола за Малки награди. При успешно приключване на втори етап от Играта участникът участва в томбола за Малки и Големи награди. При успешно преминат трети етап на Играта се влиза автоматично в томбола за две Мистериозни кутии, подготвени от инфлуенсъри.

Втората фаза на Играта представлява томбола, в която участват всички Участници, които са отговори правилно на въпросите. В томболата на случаен принцип ще бъдат изтеглени 150 печеливши уникални кода, всеки от които ще е свързан с профил на Участник в Приложението. Спечелилите Участници ще бъдат известени в Приложението, че техният код е печеливш, както и каква награда печелят. Тегленето на печелившите ще се осъществи в присъствието на нотариус на 22 октомври 2020 г.

Участникът, получил известие, че е спечелил, следва да попълни своите лични данни в Приложението, за да може да получи наградата си. Въвеждането на данните следва да бъде направено не по-късно от 27 октомври 2020 г.

В случай че печелившият е непълнолетен, той следва да въведе данните на своя законен представител, чрез който ще получи наградата.

РАЗДЕЛ 6: НАГРАДИ

„Големи награди“:

„Малки награди“:

Награди „Изненада“:

РАЗДЕЛ 7: ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат доставени до 10 дни, считано от получаването на данните от печелившите Участници. Печелившите участници следва да изпратят три имена, адрес за доставка и телефонен номер за връзка не по-късно от 27.10.2020 г. Организаторът си запазва правото да достави наградите и по-късно от предвидения в предходното изречение срок, в случай че има основателна причина за това. В случай че Участниците, които са спечелили награда в Играта, са непълнолетни, те ще могат да я получат чрез свой законен представител, който следва да представи документ за самоличност, чрез който да се легитимира. За всички награди, чиято пазарна стойност е над 100 лева - с оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата, печелившият е длъжен да предостави допълнителни данни, нужни за по-горното.

При получаване на наградата, печелившите следва да представят валиден документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността си. Документът за самоличност не се сканира или копира. Печелившите следва да се съгласят с Общите условия на Организатора, за целите на което ще подпишат декларация. Организаторът съхранява и обработва лични данни на спечелилия участник за целите на предоставяне на награда на същия, както и за целите на данъчното облагане на предоставената награда, в случай че законът налага такова.

Спечелил Участник има право да откаже да предостави посочените в предходния параграф документи и данни, като в този случай губи правото да получи награда.

При получаване на наградата си, Участникът следва да подпише и приемо-предавателен протокол.

Организаторът не носи отговорност, в случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, например поради въвеждане на некоректни данни (в т.ч. предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, грешен/непълен мобилен номер и др.).

РАЗДЕЛ 8: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С факта на регистрацията си за участие в Играта всеки Участник се съгласява изцяло с настоящите Общи условия, както и декларира, че е запознат и съгласен с Политиката за личните данни при кампании на Организатора. С факта на регистрация няма да бъдат събирани лични данни за Участниците. Това ще стане впоследствие, при приемането на наградата, в случай че Участникът е изтеглен като печеливш в томболата.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в Играта да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите Общи условия и правила.

Приложима за целите на провеждане на Играта е Политиката за личните данни при кампании на Организатора, достъпна на следния Интернет адрес, с която участниците следва да се запознаят: https://www.telenor.bg/privacy/privacy-policy-campaigns.

РАЗДЕЛ 10: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всички спорове между Организатора и Участниците в Играта се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – съгласно приложимото законодателство на Република България и от компетентния български съд, находящ се в гр. София.